ANALIZA. RISC. SECURITATE.

Contact:
 • Romania, Vrancea, Focsani, St. Maior Gheorghe Pastia 3 bl.Y, ap.18
 • +4-0237.216.590 / +4-0722.438.621
 • viorel@epcotpoint.ro
 • office@epcotpoint.ro

Despre analiza de risc

Ce este analiza de risc?

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate unitățile, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități:

 • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
 • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • regiile autonome;
 • companiile şi societăţile naţionale;
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică. Astfel, conform sursei citate, analiza „se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003".

Totodată, este important de știut că analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Legislatie

Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

 • Definirea parametrilor interni si externi care genereaza riscurile la securitatea fizica a unitatii.
 • Intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
 • Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate.
 • Analizarea riscurilor la securitatea fizica.

Documente solicitate de evaluator de risc in vederea realizarii analizei de risc:

 • Certificatul de înregistrare al societății;
 • Certificatul constatator al punctului de lucru;
 • Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului;
 • Planul de pază;
 • Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 • Schiţa obiectivului (releveu);
 • Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
 • Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
 • Organigrama societăţii;
 • R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 • Proiectul, jurnalul și contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 • Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 • Asigurări pentru persoane/bunuri.

Prevăzută de Legea 333 / 2003, art.2, este necesară pentru:

 • protecția persoanelor și paza bunurilor și a valorilor.;
 • stabilirea măsurilor de pază și protecție prin personal specializat, mecanofizice și tehnice;
 • avizarea planului de pază;
 • avizarea proiectului sistemului tehnic de securitate;

Contravenția prevăzută de HG 301/2012 pentru neefectuarea la termen a analizei de risc la securitatea fizică este de 5.000 – 10.000 lei.

Termen limită: – la data deschiderii punctului de lucru (unității) sau, în situația celor în funcțiune, la următoarele termene:

 • 01 ianuarie 2016, pentru unitățile deschise după date de 16 iunie 2012;
 • 01 iulie 2017, pentru unitățile deschise înainte de 16 iunie 2012.

Obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017. Pentru unitățile înființate după această dată, termenul a fost 01 ianuarie 2016.

 1. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. – Legea 333/2003, art.2, alin.(1)
 2. În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăţi specializate. – Legea 333/2003, art.3, alin.(1)
 3. La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor. – Legea 333/2013, art.3, alin.(3)
 4. Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. –H.G. 301/2012, Anexă, art.2, alin.(1)
 5. Analiza de risc la securitatea fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat. – H.G. 301/2012, Anexă, art.2, alin.(5)
 6. Asocierea măsurilor şi a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face în baza analizei de risc la efracţie. – H.G. 301/2012, Anexă, art.67, alin.(1)
 7. Prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori. – Legea 333/2003, art.28, alin.(3)
 8. Prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit. – Legea 333/2003, art.28, alin.(4)
 9. Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizică şi a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naţionale în vigoare de către organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. – H.G. 301/2012, Anexă, art.67, alin.(3)
 10. Configuraţia sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în baza analizei de risc şi a cerinţelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice. – H.G. 301/2012, Anexa nr.7, art.2
 11. Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
  • cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii. Instrucțiunea nr.9 a MAI/2013, art.4, alin.(4).
 12. Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective
  • unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
  • unităţi sau instituţii de interes public;
  • instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
  • magazine de arme şi muniţii;
  • staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
  • săli de exploatare a jocurilor de noroc;
  • centre de procesare;
  • casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
  • depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent. – H.G. 301/2012, art.68
 13. Categoriile de unități pentru care au fost elaborate cerințe minime de securitate:
  • unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice;
  • instituţiile de creditare din categoria băncilor;
  • organizaţiile cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare ce derulează activităţi cu numerar;
  • casele de amanet, unităţile profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase ori magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor;
  • furnizorii de servicii poştale;
  • staţiile de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
  • spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 mp.;
  • incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spaţiile în care funcţionează mai puţin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum şi în spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câştiguri;
  • casieriile furnizorilor de utilităţi;
  • automatele destinate tranzacţiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
  • centrele de procesare a numerarului. – H.G. 301/2012

 1. Cerintele minime pentru unitatile de interes strategic si obiectivele apartinand infrastructurilor critice sunt urmatoarele:
  • sistemul de alarmare la efractie va asigura detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie a obiectivului, pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu;
  • obiectivul se protejeaza prin asigurarea pazei fizice.
 2. Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.
 3. Din punctul de vedere al masurilor de siguranta, institutiile de creditare din categoria bancilor trebuie sa respecte prezentele cerinte minimale de securitate.
  • Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa asigure protejarea cailor de acces in unitate, suprafetelor vitrate exterioare, camerei tehnice si a spatiilor cu valori si asigura semnalarea starilor de pericol in zonele de lucru cu clientii si in spatiile cu valori.
  • Subsistemul de detectie a efractiei se programeaza cu partitii (arii virtuale) distincte pentru spatiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului si utilizarea numai de catre personalul autorizat al unitatii.
  • In situatia existentei pazei umane permanente, se programeaza partitii pentru efectuarea serviciului de paza: usa de acces, traseele de patrulare interioare si accesul la grupul sanitar.
  • In cazul in care nu exista paza fizica permanenta, sistemul de alarmare se conecteaza la un dispecerat de monitorizare si interventie.
  • Zonele de depozitare se protejeaza prin folosirea detectorilor cu principii diferite de functionare.
  • Personalul de conducere si cel din zonele de tranzactionare trebuie sa dispuna de elemente de semnalare a starii de pericol la amenintare, care transmit alarma in mod silentios.
  • Pentru situatiile de jaf se prevede un buton de panica, conectat pe zona programata cu avertizare sonora, care se va actiona imediat dupa parasirea locului faptei de catre autor si realizeaza semnalizarea optica in exteriorul unitatii a stadiului producerii evenimentului.
  • Sistemele de alarmare la efractie aferente spatiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie sa asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanta in caz de amenintare. Intervalele pentru dezactivarea temporizata se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spații se poate realize și prin intermediul sistemului de control acces
  • Subsistemul de control al accesului trebuie sa asigure restrictionarea accesului neautorizat cel putin in spatiile de manipulare a valorilor si echipamentelor de securitate.
  • Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zona de acces, atat din exterior, cat si din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare si acces in spatiul de depozitare a valorilor, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile.
  • Imaginile inregistrate in zona de acces trebuie sa asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone sa permita recunoasterea
  • Pentru asigurarea protectiei mecanofizice a sediilor institutiilor de creditare trebuie sa se utilizeze elemente certificate pentru cel putin clasa minima de rezistenta recomandata de standardele europene sau nationale din domeniu, dupa cum urmeaza:
   • usile exterioare destinate transferului de valori trebuie sa prezinte rezistenta la efractie si sa fie prevazute cu sistemul de control al deschiderii din interior;
   • la unitatile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat
 4. Institutiile de creditare din categoria organizatiilor cooperatiste si institutiile financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar au obligatia de a asigura securitatea personalului si a valorilor monetare pe timpul manipularii, depozitarii si transportului. Cerintele pentru sistemele de securitate destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la institutiile de creditare din categoria bancilor, cu exceptia celor mentionate la alin. (g)-(k) si alin. (l) linia a doua.
 5. Societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligatia implementarii prezentelor cerinte minimale de securitate la punctele de schimb valutar.
  • Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure semnalizarea si transmiterea la distanta a starilor de pericol, a patrunderii prin efractie in spatiul protejat si a fortarii seifului
  • Subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
  • Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, in cazul in care nu exista instituita paza fizica permanenta
  • Peretii, usa si ghiseul compartimentului casierului trebuie sa asigure protectia la actiunea armelor de foc si preluarea indirecta a valorilor, iar valorile monetare se pastreaza si se depoziteaza conform plafoanelor stabilite, in seifuri certificate, cu grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform instructiunilor producatorului.
  • Accesul pe timpul programului de lucru in unitati care au spatiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii usii din interior, iar operatiunile cu numerar se efectueaza in conditii de siguranta, cu usa ghiseului inchisa si asigurata.
  • Punctele de schimb valutar din incinta spatiilor comerciale pot functiona fara amenajarea compartimentului blindat, cu conditia folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare si a avertizarii corespunzatoare.
 6. Asigurarea securitatii personalului, valorilor si a bunurilor detinute de casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase ori magazinele de comercializare a armelor si munitiilor se realizeaza prin adoptarea prezentelor cerinte minimale de securitate.
  • Cerintele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar, alin. (a)-(c).
  • Valorile monetare si/sau bunurile amanetate ori detinute cu orice titlu se depoziteaza in seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata, ancorate conform cerintelor producatorului.
  • Bunurile destinate comercializarii se expun pe timpul programului in spatii delimitate prin vitraje si elemente rezistente la atacuri manuale si asigurate cu incuietori.
 7. Masurile de securitate destinate furnizorilor de servicii postale trebuie sa fie conforme cu prezentele cerinte minimale de securitate.
  • Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa protejeze caile de acces in unitate si spatiile cu valori si semnaleaza starile de pericol in zonele de lucru cu clientii si in spatiile de depozitare a valorilor.
  • La unitatile din localitatile urbane trebuie sa se asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate vor avea calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
  • In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie.
  • Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata, ancorate conform cerintelor producatorului, dupa caz.
 8. In statiile de comercializare a carburantilor/combustibililor se asigura prezentele cerinte minime de securitate.
  • Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol la adresa persoanelor si se protejeaza spatiile cu valori.
  • Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare si de la pompele de distributie, asigurand stocarea acestora pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara identificarii numerelor autovehiculelor in zona pompelor, respectiv recunoasterii persoanelor care acced in spatiul statiei.
  • In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
  • Statiile cu program permanent si cele amplasate la periferia localitatii sau in zone izolate se doteaza cu seif de depozitare, in care se pot introduce valori fara deschiderea usii seifului, certificat, cu clasa de rezistenta la efractie determinata, care trebuie ancorat de pardoseala ori perete, conform instructiunilor producatorului. Cheile seifului nu se tin de catre personalul de serviciu, aspect adus la cunostinta clientilor prin afisarea semnalizarii respective.
 9. In spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 mp. masurile de securitate adoptate trebuie sa corespunda prezentelor cerinte minimale de securitate.
  • Subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare si sesizarea starilor de pericol la adresa persoanelor.
  • Prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrarilor si iesirilor, spatiilor de procesare, depozitare si de transfer al valorilor, precum si din spatiile amenajate pentru parcare. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor și se stochează pe o perioadă de 20 de zile.
  • Pentru mentinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.
 10. In salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptand spatiile in care functioneaza mai putin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo in sistem TV, precum si in spatiile in care se desfasoara activitati conexe, care presupun incasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de castiguri, se asigura prezentele cerinte minimale de securitate
  • Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol la adresa persoanelor si protejarea spatiilor cu valori.
  • Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor si exteriorul intrarii in unitate, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiul respectiv.
  • Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata, ancorate conform instructiunilor producatorului.
  • In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie
 11. Casieriile furnizorilor de utilitati se amenajeaza pentru a se asigura securitatea persoanelor si a valorilor manipulate si depozitate.
  • Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol la adresa persoanelor si protejarea spatiilor cu valori.
  • Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiul respectiv.
  • Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata, fixate conform instructiunilor producatorului.
  • Operatiunile cu numerar se desfasoara potrivit cerintelor prevazute la art. 6 alin. (3) ,,Operaţiunile cu numerar în zonele de tranzacţionare la unităţile financiar-bancare se pot efectua în spaţii amenajate, în care personalul este separat de clienţi prin elemente de protecţie rezistente la acţiunea armelor de foc şi sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin maşini de reciclare a numerarului”.
  • In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie.
 12. Pentru asigurarea securitatii automatelor destinate tranzactiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerinte minimale cu privire la securitatea electronica si protectia mecanofizica.
  • Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa semnaleze deschiderea neautorizata a usilor automatului bancar si actiunea de fortare a acestuia.
  • Automatele bancare destinate tranzactiilor cu numerar din sediile bancare trebuie sa fie supravegheate video in zona clientilor si in zona destinata alimentarii.
  • Sistemul de detectie a efractiei destinat protejarii automatelor de tranzactii cu numerar aflate in exteriorul sediilor bancare trebuie sa fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.
  • Operatiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueaza fara prezenta în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate;
  • Automatele de plăți sau alte terminale care acumulează și depozitează numerar pe timpul nopții, cu excepție celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse în spații delimitate prin elemente rezistente la atacuri manuale și asigurate cu încuietori, ori nu sunt asigurate cu pază, se asigură prin fixarea pe suporturi imobile.
 13. Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar față de măsurile prevăzute la art.9, paza fizică înarmată, protecția mecanofizică și supravegherea electronică perimetrală a imobilului și obiectivului.
 14. Pentru casierii furnizori și servicii de utilități, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecție mecanofizică a personalului și valorilor și sisteme de supraveghere video, semnalizare amenințare, detecție a efracției cu conectare la dispecerat de monitorizare.

Nu, societatile de paza nu pot efectua evaluarea de risc, din cauza conflictului de interese – de exemplu in sugerarea in raportul de evaluare a unui numar de posturi de paza sau echipamente de securitate

Evaluarea de risc poate fi efectuata numai de catre persoanele cu experienta in acest domeniu, care in urma examenului sustinut la Inspectoratul General al Politiei Romane au dobândit calitatea de Evaluator de Risc la Securitatea Fizica si sunt inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF).

Timpul de efectuare a intregii analize nu trebuie sa fie mai mic de 72 de ore (este un timp minim apreciat in cazul celor mai mici obiective)

Tarife analiza de risc

Tarife analiza de risc

Deoarece obiectivele ce pot fi supuse evaluarii asupra riscului la securitatea fizica sunt atat de variate, nu putem da un tarif general valabil. Totusi, in functie de specificul activitatii, va putem prezenta tarife orientative pentru diverse categorii de activitati. Desigur, tarifele pot varia in functie de diversi factori care cresc sau scad in functie de complexitatea lucrarii.


Factori care pot influenta tariful pentru analiza de risc sunt:

 • suprafata obiectivului - tariful pentru o fabrica sau un depozit va fi evident mai mare decat tariful pentru o casa de amanet sau un birou;
 • complexitatea activitatii
 • numărul punctelor de lucru / obiectivelor.
 • măsurile de securitate implementate;
 • numărul de angajaţi;
 • valoarea aproximativă a bunurilor de protejat;
 • locatia fizica a obiectivului - la tariful evaluarii de risc se vor adauga dupa caz costurile deplasarii;Preturi analiza de risc pe categorii de unitati:

 • Pret evaluare de risc casa de amanet: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc sala de jocuri/pariuri: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc bijuterie: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc benzinarie: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc magazin mic: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc magazin mare: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc magazin arme si munitii: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc birouri: de la .... lei
 • Pret evaluare de risc fabrica: de la .... lei


Precizari suplimentare:

 • valoarea totala a serviciilor efectuate este cea finala, prestatorul nefiind platitor de TVA
 • la aceste tarife se vor adauga - acolo unde este cazul - costuri de deplasare
 • pentru clientii cu mai multe puncte de lucru se pot oferi reduceri din tariful total

Blog

Blog

Profilul unui evaluator de risc la securitatea fizica

Hotărârea de Guvern 301/2012 a intrat in vigoare in iunie 2012 si adoptă măsurile de securitate a obiectivelor realizate pe baza unor analize de risc.

Analiza de risc la securitatea fizica efectuata de un evaluator de risc, este un standard prin care fiecare societate comercială are obligaţia să-şi identifice ameninţările care pot pune în pericol viaţa sau integritatea persoanelor sau a valorilor deţinute şi a stabili măsurile necesare.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică are competențe și deprinderi dobândite pentru:

 • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare;
 • Comunicarea în domeniul riscului;
 • Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului;
 • Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Monitorizarea și revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;

Grila de evaluare

Grila de evaluarea a riscului la securitatea fizica se completeaza pentru situatia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadreaza în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

În categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite în procedura de evaluare.

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:

 • criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaza elemente de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;
 • criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de65%;
 • criterii functionale, prin care se evalueaza elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;
 • alte criterii, nenominalizate în grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

În situatia unitatii care desfasoara activitati diferite în aceeasi incinta sau în acelasi spatiu, în cadrul analizei de risc se completeaza grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate

Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila de evaluare corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute în Instructiuni nr. 9 din 01.02.2013 ,anexele nr. 1-11 ,document publicat in Monitorul Oficial nr.164 din 27 martie 2013 Emitent : Ministerul Afacerilor Interne.

In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei de evaluare generale prevazute in anexa nr. 12.

De ce este necesara evaluarea de risc la securitatea fizica?

Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și a bunurilor împotriva amenințărilor, care pot veni atât din exterior cât și din interior

Scopul analizei de risc la securitatea fizica:

 • fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul socităţii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
 • recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, previn şi reduc semnificativ riscurile;
 • evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră şi optimizează dispozitivul de pază şi sistemul tehnic de securitate;
 • măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, descurajează potenţialii infractori, chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (sistem de iluminat adecvat, grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).
 • tipul societăţii pe care o administrați intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);


contact

CONTACT

EPCOT-TRAVEL SRL
Maior Gheorghe Pastia 3 bl.Y, ap.18
viorel@epcotpoint.ro / office@epcotpoint.ro
+4-0237.216.590 / +4-0722.438.621